top of page
10184_0.jpg

CHERCHOTI NURSERY

สถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เชื้อโชติเนอสเซอรี่

ทางเราได้รับคัดเลือกเป็น

"สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น"

จากจังหวัดอุดรธานี​

Home: Welcome
70170_0.jpg

WELCOME TO OUR GREEN NURSERY

     ทางเราเชื้อโชติเนอสเซอรี่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มอบการดูแลที่อบอุ่นเป็นกันเอง ภายในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติด้วยการออกแบบสถานที่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อเด็กวัยก่อนอนุบาลโดยเฉพาะ การดูแลของเราจะมุ่งเน้นการผสมผสานกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กเล็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกๆด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ภาษา การสื่อสาร สติปัญญาและการเข้าใจโลกภายนอก ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์


การรับสมัคร

     เปิดรับสมัครทุกวันทำการ จันทร์ - ศุกร์

     รับดูแลแบบ ไป - กลับ


แบ่งกลุ่มดูแลเด็กตามอายุดังนี้

     1. กลุ่มเด็กอ่อนอายุ แรกเกิด - 1 ปี 6 เดือน

     2. กลุ่มเด็กเล็กอายุ 1 ปี 6 เดือน - 2 ปี

     3. กลุ่มเด็กโตอายุ 2 ปี - 4 ปี

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์

หยุดวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


เริ่มทำการ   เวลา 07.30 น. - 16.30 น.

(โดยมีคุณครูรับผิดชอบการ รับ - ส่ง ประจำทุกวัน)


***รับฝากพิเศษแบบรายวัน

สำหรับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

Home: About Us

CHERCHOTI NURSERY UDONTHANI

สถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กเล็กเชื้อโชติเนอสเซอรี่ จังหวัดอุดรธานี

ทางเนอสเซอรี่ของเราได้รับการคัดเลือกเป็น "สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนดีเด่น" จังหวัดอุดรธานี จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี


เชื้อโชติเนอสเซอรี่ เปิดดำเนินการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2529

และเป็นเวลานานกว่า 35 ปี มาแล้วที่เนอสเซอรี่ของเราเข้าใจความต้องการของผู้ปกครอง และต้องการให้เด็กๆมีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีในความดูแลของเรา


🌱เชื้อโชติเนอสเซอรี่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี ใกล้กับสวนสาธารณะหนองประจักษ์


🌱ทางเนอสเซอรี่ของเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้งเด็กๆจะได้รับความดูแลโดยคุณครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามมาตรฐานการดูแลเด็กเล็ก


🌱เชื้อโชติเนอสเซอรี่ เป็นเนอสเซอรี่ที่ผสมผสานการเรียนการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ เข้ากับหลักสูตรการเรียนเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางประสาทสัมผัส และทักษะทางสติปัญญาที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ซึ่งจะเน้นการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมพัฒนาการ

โดยให้อิสระกับเด็กในการทำกิจกรรมและเรียนรู้ แต่ต้องมีระเบียบและวินัยตามทักษะต่อไปนี้

1.ด้านทักษะกลไก (Motor Education) หรือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต

2.ด้านประสาทสัมผัส (Education of the Senses)

3.ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation For Writing and Arithmetic) หรือกลุ่มวิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่ระดับอนุบาล เป็นการเตรียมตัวด้านการอ่านและการเขียนใก้เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็ก

ด้านสถานที่

 • ห้องเลี้ยงดูติดแอร์ทุกห้อง และได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก

 • แยกห้องเลี้ยงดูเด็กตามกลุ่มอายุ

 • แยกที่นอนส่วนตัว และบริการฟรี สำหรับ ซัก-รีด อุปกรณ์เครื่องนอน

 • รอบตัวอาคารบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่น

 • ห้องน้ำสะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

 • มีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานจัดไว้ทั้งภายในและนอกอาคาร

 • มีสนามหญ้า และสนามสวนสัตว์

โดยรวมสถานที่ของเรา ห้อมล้อมด้วยแมกไม้อันเขียวขจี และพื้นที่เรียนรู้กลางแจ้ง นอกจากจะเต็มไปด้วยหมู่ไม้แล้ว ยังมีแสงธรรมชาติสาดส่องที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสำรวจโลกธรรมชาติให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างมากอีกด้วย ตามแนวคิด ‘พื้นที่สีเขียวสำหรับการเรียนรู้’

ด้านโภชนาการ

 • อาหารเช้า และอาหารกลางวัน

 • อาหารว่างช่วงหลังตื่นนอน ก่อนกลับบ้าน

ด้านวิชาการ

 • ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของกิจการ และคุณครู

 • ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 

  คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย

 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม 

 • มีมารยาทในการเข้ากลุ่ม การรู้จักรอคอย การแบ่งปัน

 • ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และรักการออกกำลังกาย เพื่อ

  กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กัน

 • ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

 • รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย

 • อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของสังคม

  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

 • มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาเหมาะสมกับวัย

 • มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 • มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

 • มีกิจกรรมในแต่ละวันที่คุณครูพี่เลี้ยงมีส่วนร่วมจัดทำให้

 • มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อภาคบังคับของกลุ่มเด็กโต

 • ได้รับการดูแลและสนับสนุนอุปกรณ์การเล่น และหนังสือวิชาการ จาก

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดี​​

🌱ปรัชญาของเชื้อโชติเนอสเซอรี่

โดย คุณสุภาพร เชื้อโชติ

ผู้ก่อตั้งเชื้อโชติเนอสเซอรี่

"ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา เป็นหัวใจของเด็กปฐมวัย"

คือ การให้เสรีภาพแก่เด็กในการสำรวจค้นหาโลกของพวกเขาผ่านการเล่น และการคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าปรัชญานี้จะเป็นจริงได้ก็ด้วยการสร้างบรรยากาศที่มีการส่งเสริมและกระตุ้น ให้เด็กๆสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยที่คุณครูของเราให้ความสำคัญแก่เด็กทุกๆคน และพร้อมที่จะสนับสนุนให้เด็กๆของเราประสบความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

     โดยที่หลักสูตรได้รับการออกแบบมาในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาความสามารถของสมองทางด้านภาษา และกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมัดใหญ่ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ของเด็กในการเข้าเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นให้กับเด็กๆ

      สถานรับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กเล็กเชื้อโชติเนอสเซอรี่ สถานที่ของเราอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้ความทะนุถนอม และความปลอดภัยแก่เด็กๆทุกคน


#Keywords เนอสเซอรี่อุดร, รับเลี้ยงเด็กอุดร, รับดูแลเด็กอุดร, รับดูแลเด็กเล็กอุดร, ดูแลเด็กแรกเกิดอุดร, เด็กปฐมวัย, สถานพัฒนาเด็กเล็กอุดร, เตรียมอนุบาลอุดร, Nursery อุดร, โรงเรียนเด็กปฐมวัย, ฝากเลี้ยงเด็กอุดร, ดูแลเด็กเล็กอุดร

#CherchotiNursery

Home: Our Mission

Contact Us

เชื้อโชติเนอสเซอรี่     Line ID : cherchoti

เลขที่ 103 ถ.อุดร-หนองสำโรง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Tel. 042-242460 , 097-014-4830

 • Facebook

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

Home: Contact
Home: Gallery
1922_0.jpg

เอกสารระเบียบการ CHERCHOTI NURSERY

Home: ไฟล์

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการ

bottom of page